fbpx
Search
Close this search box.

Όροι και Προϋποθέσεις Μεταφοράς

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τις υπηρεσίας, ως «Αποστολέας», συμφωνείτε, για λογαριασμό δικό σας και του Παραλήπτη καθώς και για λογαριασμό οποιοσδήποτε άλλου ενδιαφερομένου για την Αποστολή, ότι ισχύουν αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις.

«Αποστολή» σημαίνει κάθε έγγραφο ή δέμα που μεταφέρεται με μια φορτωτική με όποιο μέσο επιλέγουμε, συμπεριλαμβανομένων εναέριου, οδικού ή οποιουδήποτε άλλου μεταφορέα.

Η«φορτωτική» θα περιλαμβάνει κάθε αποδεικτικό Αποστολής ή έγγραφο που παράγεται από τα αυτοματοποιημένα συστήματα όπως ετικέτα, γραμμωτός κωδικός, φορτωτική ή δελτίο μεταφοράς καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε Αποστολή πραγματοποιείται με βάση την περιορισμένη ευθύνη, της εταιρεία μας που προβλέπεται στο παρόν.

ΕΑΝ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΗ. (Παρακαλείστε όπως δείτε κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες).

 1. Αποστολές που δεν γίνονται αποδεκτές προς μεταφορά

Μια αποστολή κρίνεται μη αποδεκτή εάν:

 • δεν έχει υποβληθεί τελωνειακή δήλωση όταν αυτή απαιτείται από τους εφαρμοστέους τελωνειακούς κανονισμούς,
 • περιέχει παραποιημένα/μη αυθεντικά αντικείμενα, ζώα, χρυσός σε ράβδους, συνάλλαγμα, πολύτιμους λίθους, όπλα, εκρηκτικά και πυρομαχικά, σορό ανθρωπίνου σώματος, παράνομα αντικείμενα, όπως ελεφαντόδοντο και ναρκωτικά και άλλα αντικείμενα,
 • θεωρείται ως επικίνδυνο υλικό, επικίνδυνο προϊόν, αντικείμενα που απαγορεύονται ή περιορίζονται από τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (ΙΑΤΑ), το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ΙΘΑΟ), τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Οδική

2. Μεταφορά Επικίνδυνων Αγαθών (ΑΟΚ) ή άλλο σχετικό οργανισμό («Επικίνδυνα Αντικείμενα»):

 • η διεύθυνση δεν είναι σωστή ή δεν σημειώνεται καταλλήλως ή η συσκευασία της είναι ακατάλληλη ή ανεπαρκής ώστε να διασφαλίζεται ασφαλής μεταφορά με το συνήθη χειρισμό
 • περιέχει οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο το οποίο η εταιρεία μας θεωρεί ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί με ασφάλεια, ή σύμφωνα με το νόμο.

3. Παραδόσεις και Μη Παραδοθέντα

Οι Αποστολές δεν δύναται να παραδοθούν σε Ταχυδρομικές Θυρίδες ή ταχυδρομικούς κώδικες.

Οι Αποστολές παραδίδονται στη διεύθυνση του Παραλήπτη η οποία παρέχεται από τον Αποστολέα πλην όμως όχι απαραίτητα προσωπικά στον και τον ονομαζόμενο Παραλήπτη.

Αποστολές σε διεύθυνση με κεντρικό σημείο παραλαβής παραδίδονται στο σημείο αυτό.

Η εταιρίας μας μπορεί να ειδοποιεί τον Παραλήπτη για μια επικείμενη παράδοση ή για μια αποτυχημένη απόπειρα παράδοσης. Μπορεί να προσφέρεται στον Παραλήπτη εναλλακτικές επιλογές παράδοσης όπως παράδοση σε μια άλλη μέρα, χωρίς υποχρέωση υπογραφής, αλλαγή διεύθυνσης παράδοσης ή παραλαβή στο κοντινότερο σημείο εξυπηρέτησης. Ο Αποστολέας μπορεί να αποκλείσει συγκεκριμένες εναλλακτικές παράδοσης κατ επιλογή του. Εάν η Αποστολή κρίνεται ως μη αποδεκτή όπως ή αν αυτή για τελωνειακούς σκοπούς έχει εκτιμηθεί σε χαμηλότερη αξία, ή ο Παραλήπτης δεν δύναται εύκολα να αναγνωριστεί ή εντοπιστεί, ή ο Παραλήπτης αρνείται να παραλάβει ή να πληρώσει δασμούς ή άλλες χρεώσεις της αποστολής, τότε η εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιστρέφει την Αποστολή στον Αποστολέα με έξοδα του τελευταίου, διαφορετικά η Αποστολή θα δύναται να αποδοθεί, διατεθεί ή πουληθεί από την εταιρία μας χωρίς να προκύπτει καμία ευθύνη της έναντι του Αποστολέα ή οποιουδήποτε τρίτου, και τα έσοδα από την πώληση θα συμψηφίζονται έναντι των δασμών, χρεώσεων της αποστολής και των σχετικών διοικητικών δαπανών και το υπόλοιπο των εσόδων από την πώληση θα αποδίδεται στον Αποστολέα. Η εταιρία μας θα έχει το δικαίωμα να καταστρέφει οποιαδήποτε αποστολή την οποία ο νόμος την εμποδίζει να επιστρέφει στον Αποστολέα καθώς επίσης και οποιαδήποτε Αποστολή Επικίνδυνων Αντικειμένων.

4. Έλεγχος

Η εταιρία μας έχει το δικαίωμα να ανοίγει και να ελέγχει κάθε Αποστολή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Αποστολέα για λόγους ασφάλειας, προστασίας, τελωνείου ή άλλους κανονιστικούς λόγους.

5. Τέλη Αποστολής και Αμοιβές

Τα τέλη Αποστολής της εταιρία μας υπολογίζονται σύμφωνα με το υψηλότερο από το πραγματικό ή το ογκομετρικό βάρος ανά τεμάχιο και κάθε τεμάχιο δύναται να ζυγιστεί και να μετρηθεί πάλι από την εταιρίας , προκειμένου να επιβεβαιωθεί ο υπολογισμός αυτός.

6. Ευθύνη της εταιρίας μας

Η ευθύνη μας σε σχέση με οποιαδήποτε αποστολή μεταφερόμενη δια αέρος(συμπεριλαμβανομένης βοηθητικής οδικής μεταφοράς ή στάσεων κατά τη διαδρομή)περιορίζεται στη Σύμβαση του Μόντρεαλ ή στη Σύμβαση της Βαρσοβίας, όπως εφαρμόζονται, ή εν τη απουσία τέτοιας Σύμβασης στο χαμηλότερο της (ϊ) τρέχουσας αξίας αγοράς ή δηλωμένης αξίας, ή (ίί) 19 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα ανά κιλό (περίπου 26 ευρώ ανά κιλό). Αυτά τα όρια θα ισχύουν επίσης σε όλες τις άλλες μορφές μεταφοράς, εκτός αν οι αποστολές μεταφέρονται μόνο οδικώς, οπότε εφαρμόζονται τα κατωτέρω όρια.

Για αποστολές που μεταφέρονται οδικώς διασυνοριακά, η ευθύνη της εταιρίας μας είναι ή θα θεωρείται περιορισμένη από τη Σύμβαση για Διεθνή Οδική Εμπορευματική Μεταφορά (ΟΜΚ) στο χαμηλότερο της (ϊ) τρέχουσας αξίας αγοράς ή δηλωμένης αξίας, ή (π) 8,33 Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα ανά κιλό (περίπου 5 ευρώ ανά κιλό). Αυτά τα όρια θα εφαρμόζονται επίσης σε εθνικές οδικές μεταφορές σε περίπτωση απουσίας ενός υποχρεωτικού ή χαμηλότερου ορίου ευθύνης στον εφαρμοστέο εθνικό νόμο μεταφοράς.

Εάν ο Αποστολέας δεν θεωρεί τα όρια αυτά ικανοποιητικά, πρέπει να προβεί σε μία ειδική δήλωση της αξίας της Αποστολής και να ζητήσει ασφαλιστική κάλυψη, όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 8 (Ασφάλιση Αποστολής) ή να προβεί ο ίδιος στην ασφαλιστική κάλυψη της Αποστολής.

Η ευθύνη της εταιρίας μας περιορίζεται αυστηρά και μόνο στην άμεση απώλεια και ζημία και για τα όρια ανά κιλό/ λίβρα που περιγράφονται στην παρούσα Παράγραφο 6. Κάθε άλλο είδος απώλειας ή ζημιάς αποκλείονται (περιλαμβανομένων ενδεικτικά των διαφυγόντων κερδών, εισοδήματος, τόκου, μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών), ανεξάρτητα από το αν τέτοια απώλεια ή ζημία είναι ειδική ή έμμεση, ακόμα και αν ο κίνδυνος μιας τέτοιας απώλειας ή ζημίας τέθηκε υπόψη της εταιρίας μας.

7. Απαιτήσεις

Όλες οι απαιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στην εταιρία μας εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρίας μας παρέλαβε την Αποστολή προς μεταφορά, διαφορετικά δεν φέρουμε καμία ευθύνη. Οι απαιτήσεις περιορίζονται σε μια απαίτηση ανά αποστολή, η τακτοποίηση της οποίας θα είναι σε πλήρη και οριστική τακτοποίηση κάθε απώλειας ή ζημίας που σχετίζεται με αυτήν. Σε κάθε απαίτηση το κατώτατο ποσό της αποζημίωσης καθώς και ο χρόνος αξίωσης αυτής, ορίζονται από την απόφαση της ΕΕΤΤ 688/52-2013 όπως ισχύει.

8. Ασφάλιση αποστολής

Η εταιρία μας δύναται να μεριμνήσει νια την ασφαλιστική κάλυψη της Αποστολής, η οποία θα καλύπτει την τρέχουσα αξία σε σχέση με την απώλεια ή τη φυσική ζημία της Αποστολής. υπό την προϋπόθεση ότι ο Αποστολέας δα δώσει σχετική έγγραφη εντολή στην εταιρία μας, συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων στο προκαθορισμένο σημείο του έμπροσθεν μέρους της Φορτωτικής ή το ζητά μέσω των αυτοματοποιημένων συστημάτων της εταιρίας μας και καταβάλει το ισχύον ασφάλιστρο.

9. Περιστάσεις εκτός του ελέγχου της εταιρία μας

Η εταιρία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από περιστάσεις εκτός του ελέγχου της εταιρίας μας. Αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ηλεκτρική ή μαγνητική ζημία ή διαγραφή ηλεκτρονικών ή φωτογραφικών εικόνων, δεδομένων ή εγγραφών,κάθε ελάττωμα ή χαρακτηριστικό που σχετίζεται με Τη φύση της Αποστολής, ακόμη και αν είναι γνωστό στην εταιρία μας, κάθε ενέργεια ή παράλειψη από άτομο που δεν απασχολείται ή δεν έχει συμβληθεί με την εταιρία μας – π.χ. Αποστολέας, Παραλήπτης, τρίτο πρόσωπο, Τελωνειακός ή άλλος δημόσιος λειτουργός), «Ανωτέρα Βία» – π.χ. σεισμός, κυκλώνας, καταιγίδα, πλημμύρα, ομίχλη,πόλεμος, πτώση αεροπλάνου ή εμπάργκο, ταραχές ή πολιτική αναταραχή, εργατικές κινητοποιήσεις.

10. Εγγυήσεις και Αποζημίωση του Αποστολέα

Ο Αποστολέας αποζημιώνει και αποκαθιστά οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία της εταιρίας μας που προκύπτει από την αδυναμία του Αποστολέα να συμμορφωθεί με τις ακόλουθες εγγυήσεις και δεσμεύσεις:-

 • κάθε πληροφορία που παρέχεται από τον Αποστολέα ή τους αντιπροσώπους του είναι ολοκληρωμένη και ακριβής,
 • η Αποστολή είναι αποδεκτή για μεταφορά σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο 2,
 • η Αποστολή προετοιμάστηκε σε ασφαλείς εγκαταστάσεις από αξιόπιστα πρόσωπα και προστατεύτηκε από οποιαδήποτε παρέμβαση χωρίς εξουσιοδότηση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, φύλαξης και μεταφοράς της στην εταιρίας μας,
 • ο Αποστολέας έχει συμμορφωθεί με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί τελωνείων, εισαγωγών, εξαγωγών, προσωπικών δεδομένων, κυρώσεων, εμπάργκο και όλους τους λοιπούς νόμους και κανονισμούς που ισχύουν και εφαρμόζονται, και
 • ο Αποστολέας έχει αποκτήσει όλες τις απαραίτητες συναινέσεις σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που χορηγήθηκαν στην εταιρίας μας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων του Παραλήπτη καθώς μπορεί να απαιτούνται για μεταφορά, εκτελωνισμό και παράδοση, όπως ηλεκτρονική διεύθυνση ή νούμερο κινητού τηλεφώνου.

11. Δρομολόγηση

Ο Αποστολέας συμφωνεί σε όλες τις δρομολογήσεις και παρεκκλίσεις τους, περιλαμβανομένης της πιθανότητας να πραγματοποιηθεί η Αποστολή δια ενδιάμεσων σταθμών.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Κάθε διαφορά που προκύπτει ή συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις υπόκειται, προς όφελος της εταιρίας μας, στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας προέλευσης της Αποστολής, και διέπεται από το δίκαιο αυτής και ο Αποστολέας υποβάλλεται στη δικαιοδοσία αυτή ανεκκλήτως, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στο ισχύον δίκαιο.